Kørselsgodtgørelse - satser

Satser for kørselsgodtgørelse. Satserne er fælles for alle uanset ansættelsessted med mindre speciel aftale er indgået.

Kørselsgodtgørelse - satser  sats sats

2016 2017 
Bil og motorcykel : 

Kørselsgodtgørelse - kr. pr. km.: 

- for de første 20.000 km. i et kalenderår 3,63 3,53
- udover 20.000 km. i et kalenderår  1,99 1,93
Bil med anhænger - tillæg kr. pr. km. 

- note 1) 0,40 0,39
Kørsel til og i udlandet - kr. pr. km. note 2) 1,99 1,93
Knallert eller EU-knallert og cykler samt scooter - kr. pr. km. 

Cykelgodtgørelse 3) 0,52  0,52
Befordringsgodtgørelse til elever 4) 1,00 0,97

Satserne reguleres normalt pr. 1. januar hvert år.
Noter:
1) Hvis det under tjenstlig kørsel i egen bil er nødvendigt at have tilkoblet anhænger ydes pr. kørt kilometer,
udover godtgørelse efter høj eller lav sats, et tillæg.
Tillægget beregnes som 20 pct. af godtgørelsen pr. km efter lav sats afrundet til nærmeste hele ørebeløb.
Dette punkt gælder for det kommunale område (§ 6 i aftalen).
Aftalen for det regionale område er gengivet her: kørselsaftale 2015 i regionerne samt for kommunerne, ligeledes aftale fra 2015.
2) Den særlige sats for kørsel i udlandet gælder i henhold til den regionale kørselsaftale og den kommunale kørselsaftale samt, hvis man er omfattet af statens kørselsreglement gengivet af Personalestyrelsen/Moderniseringsstyrelsen i cirkulære 067-14 for 2015 (Bilag 1, § 16, side 7). (Aftalerne for kommunerne og regionerne er indholdsmæssigt identiske, kørsel i udlandet omtalt i §7.)
3) Godtgørelse for brug af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er for 2016 uændrede og udgør 0,52 kr. pr. km.
4) I følge aftale om befordringsgodtgørelse til elever ansat i kommuner og regioner reguleres kilometergodtgørelsen for elever, som anvender eget transportmiddel, i takt med arbejdsmarkedsstyrelsens regulering af befordringsgodtgørelse til beskæftigede deltagere ved arbejdsmarkedsuddannelserne. Link til aftalen (KL 28.01, Danske Regioner 11.23.3)

Kilder:

Satserne for 2016 blev offentliggjort af skat den 24. november 2015 på deres hjemmeside i en pressemeddelelse

Satserne for 2017 er offentliggjort af skat på deres hjemmeside den 15. november 2016 i en pressemeddelelse.

Link til hvordan satserne er beregnet:
Satser for 2017 inkl. beregningsgrundlag (fra retsinformation)
Satser for 2016 inkl. beregningsgrundlag (fra retsinformation)

Skattemæssige forhold:
For så vidt angår kørselsgodtgørelse er disse ydelser ikke skattepligtige med oplysningspligt,
bortset fra tillægget for kørsel med anhænger, som er skattepligtigt

Satsen for befordringsgodtgørelse for elever, anvendes også for ledige medlemmer af en a-kasse i henhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens satser.

Generelt om skattefrie kørselsgodtgørelse :
Link til bekendtgørelse i retsinformation, BEK nr. 173 af 13/03/2000, offentliggjort 24.3.2000.
- Reglerne gælder for lønmodtagere i forbindelse med et ansættelsesforhold. Der skal altså udbetales løn ud over den skattefrie godtgørelse.
- Arbejdsgiveren skal føre kontrol med, at de godtgørelser der udbetales stemmer overens med den faktisk foretagne kørsel.
- Bogføringsbilag skal være præcise.
- Det er ikke tilladt at modregne godtgørelsen i en forud aftalt bruttoløn.
- Den skattefrie godtgørelse skal svare til den faktiske foretagne kørsel eller rejseaktivitet.
Faste månedlige eller årlige beløb, der udbetales uafhængigt heraf er skattepligtige.

Skat's hjemmeside: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 2011

Skats hjemmeside: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 2016

Skat vejledning på sin hjemmeside om befordringsgodtgørelse

Ændringer i satsen for 2017 og 2016

Link til notat om satserne for 2016

Link til notat om satserne for 2017 - pdf fil

Link til en tabel med angivelse af hvormeget de enkelte ændringer i beregningsgrundlaget bag fastsættelsen af satsen for kørselsgodtgørelse betyder for satsen for 2017.

Link til en tabel med angivelse af hvormeget de enkelte ændringer i beregningsgrundlaget bag fastsættelsen af satsen for kørselsgodtgørelse betyder for satsen for 2016.

Link til tabel med udviklingen i satserne for kørselsgodtgørelse siden 1987.

Seneste opdateringer: 11. september 2015 samt 1. og 2. december 2015 samt 17. november 2017.